ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε.Σ ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΓΝΙΣΜΟΣ (ΤΕΛΟΣ)

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο και την Κολομβία».

Τέλος προθεσμίας Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος).

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΓΝΙΣΜΟΣ (ΤΕΛΟΣ)

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κρητίριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου

"Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο και την Κολομβία"

ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ