ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε.Σ ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κρητίριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου

"Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο και την Κολομβία"

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού (μορφή PDF)

ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ